رنگ نساجی

رنگ راکتیو قرمز PRمدل R.24

رنگ راکتیو قرمز PRمدل R.24

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ پیگمنت زرد KR

رنگ پیگمنت زرد KR

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ پیگمنت خمیری سبز KFF

رنگ پیگمنت خمیری سبز KFF

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ آریاسید مشکی LD مدل BL.172

رنگ آریاسید مشکی LD مدل BL.172

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ مستقیم آبی LGL مدل B.86

رنگ مستقیم آبی LGL مدل B.86

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ راکتیو آبی RSP مدل B.19

رنگ راکتیو آبی RSP مدل B.19

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ مستقیم دیپ قهوه ای MT مدل BR.2A

رنگ مستقیم دیپ قهوه ای MT مدل BR.2A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ دیسپرس قهوه ای2BL

رنگ دیسپرس قهوه ای2BL

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ راکتیو زردد W3R

رنگ راکتیو زردد W3R

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ پیگمنت خمیری سبز K2B

رنگ پیگمنت خمیری سبز K2B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ پیگمنت بنفش KB مدلV.23

رنگ پیگمنت بنفش KB مدلV.23

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ دیسپرس قرمز BS 200%مدل R-152

رنگ دیسپرس قرمز BS 200%مدل R-152

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ مستقیم بوردکس 3B مدل R.16

رنگ مستقیم بوردکس 3B مدل R.16

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ اریاسید سیانین 5R مدل B.113

رنگ اریاسید سیانین 5R مدل B.113

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ آریاسید مشکی SR مدل BL.194

رنگ آریاسید مشکی SR مدل BL.194

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ مستقیم قرمز قهوه ای3R مدل BR.44:1

رنگ مستقیم قرمز قهوه ای3R مدل BR.44:1

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ آریاسید بریل اسکارلت 3R مدل R.18

رنگ آریاسید بریل اسکارلت 3R مدل R.18

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ پیگمنت قرمز KRSمدلR.8

رنگ پیگمنت قرمز KRSمدلR.8

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ پیگمنت آبیKRR

رنگ پیگمنت آبیKRR

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

رنگ دیسپرس نارنجی 3RL مدل O-25

رنگ دیسپرس نارنجی 3RL مدل O-25

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-88010474~7

فکس : 021-88012233

تلفکس : -

وب سایت : www.alvansabet.com